Disclaimer en jou privacy

Hoe gaan wij om met jou privacy?

Disclaimer

Dit is de disclaimer voor het gebruik van de website van de Besloten vennootschap met gewone structuur Bureau Back-up, hierna: Bureau Back-up. Bureau Back-up is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86435094 en is gevestigd aan Jan Duikerweg 12a (1703DH) te Heerhugowaard.

 

Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Bureau Back-up behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Bureau Back-up aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Bureau Back-up voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Privacy Statement

Dit is het privacy statement van Besloten vennootschap met gewone structuur Bureau Back-up, hierna: Bureau Back-up. Bureau Back-up is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86435094 en is gevestigd aan Jan Duikerweg 12a (1703DH) te Heerhugowaard. In dit document wordt uitgelegd hoe Bureau Back-up omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens (dit zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon). Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Bureau Back-up de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Bureau Back-up zal deze persoonsgegevens beveiligen in overeenstemming met de wettelijke eisen die hieraan gesteld worden, waaronder de eisen die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Verkrijging persoonsgegevens:

Indien u gebruik maakt van de diensten van Bureau Back-up, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Bureau Back-up, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Bureau Back-up is onder andere in de mogelijkheid op persoonsgegevens te verzamelen wanneer:

 • U een website van Bureau Back-up bezoekt;
 • U telefonisch of per e-mail contact zoekt met Bureau Back-up;
 • U zich inschrijft voor een van onze nieuwsbrieven;
 • U uw gegevens invult of achterlaat;
 • U Bureau Back-up een opdracht verleent tot het zoeken van geschikte kandidaten;
 • U uw diensten aanbiedt aan Bureau Back-up
 • U het terrein, waar de kantoren van Bureau Back-up gevestigd zijn, betreedt.

Categorieën persoonsgegevens

Bureau Back-up kan persoonsgegevens verwerken vanuit de verschillende vormen van relaties die Bureau Back-up onderhoudt. Welke persoonsgegevens worden verzameld, hangt af van de relaties die u met Bureau Back-up heeft. Bureau Back-up verzoekt u om de juiste en relevante gegevens aan Bureau Back-up aan te leveren. Indien er voor het doel, waarvoor u aan Bureau Back-uppersoonsgegevens heeft verstrekt, relevante wijzigingen plaatsvinden, dient u dit door te geven aan Bureau Back-up. Bureau Back-up kan op deze manier beschikken over correcte en actuele persoonsgegevens.

De relaties van Bureau Back-up kunnen als volgt worden onderverdeeld:

 • Consumenten, waaronder websitebezoeker, contactzoekende, nieuwsbrieflezer;
 • Zakelijke relaties (opdrachtgevers);
 • Potentiële werknemers, waaronder werknemers en sollicitanten.
 • Kandidaten;

Hieronder leest u welke categorieën persoonsgegevens Bureau Back-up verwerkt per type relatie.

 

Consumenten:

De dienstverlening van Bureau Back-up is voornamelijk gericht op consumenten, waarbij Bureau Back-up onderscheid maakt in de volgende type consumenten:

 1. Websitebezoeker:
  Indien u een (van de ) website(s) van Bureau Back-up bezoekt, kan Bureau Back-updoor middel van cookies persoonsgegevens verzamelen. Bureau Back-up zal enkel persoonsgegevens verzamelen, indien u daar toestemming voor heeft verleend. Tevens wordt uw IP-Adres geregistreerd op de server van Bureau Back-up voor beveiliging technische redenen. Ingevolge de verschillende cookies, kunnen hiervoor verschillende persoonsgegevens verzameld worden.
 2. Contactzoekende:
  Indien u via de website, per e-mail of telefonisch contact opneemt met Bureau Back-up, zal Bureau Back-up enkel persoonsgegevens verwerken voor zover dat voor het doel van uw contact noodzakelijk is.
 3. Nieuwsbrieflezer:
  Indien u op de hoogte wil worden gehouden van de laatste ontwikkelingen omtrent één (of meerdere) functies van Bureau Back-up, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Bureau Back-up verwerkt hierbij de volgende categorieën van persoonsgegevens: naam en contactgegevens.

Kandidaten:

 1. Kandidaat:
  Indien u door Bureau Back-up wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, worden de volgende categorieën persoonsgegevens verwerkt:
 • Contact- en NAW-gegevens;
 • Gegevens over de arbeid in de breedste zin van het woord zoals vermeld in het cv;
 • Kopie identiteitsbewijs;
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Zakelijke relaties (opdrachtgevers):

Bureau Back-up kan persoonsgegevens verwerken van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen of organisaties waarmee Bureau Back-up zaken doet of het voornemen daartoe hebben. Bureau Back-up zal persoonsgegevens die in dit kader verkregen worden, uitsluitend verwerken om uitvoering te geven aan de wijze waarop u een zakelijke relatie heeft met Bureau Back-up of voor het doel waarvoor u als zakelijke relatie persoonsgegevens aan Bureau Back-up heeft verstrekt.

 

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door Bureau Back-up verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
 • Het uitvoeren van haar diensten;
 • Verbeteren van de dienstverlening;
 • Het verrichten van betalingen;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Het doen van marketing en communicatie uitingen;
 • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening;

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Bureau Back-up  worden persoonsgegevens verwerkt. Bureau Back-up verwerkt uitsluitend gegevens die Bureau Back-up noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Bureau Back-up  bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website: www.bureau-backup.nl indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

 

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die Bureau Back-up biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Bewaartermijn

De door Bureau Back-up verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

 

Verwerking door derden

Bureau Back-up deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op Bureau Back-up kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatie gegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
 • Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatie gegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
 • Opdrachtgevers, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatie gegevens, het e-mailadres, contact- en NAW-gegevens, arbeidsgegevens en CV;
 • Kandidaten, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatie gegevens, het e-mailadres, contact- en NAW-gegevens en bedrijfsgegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens

Bureau Back-up neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

 

Jonger dan 16 jaar?

Als u minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag u alleen toestemming geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens met toestemming van een van uw ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat uw ouder(s) of uw voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

 

Recht van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage;
  Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
 • Recht op rectificatie;
  U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
 • Recht op gegevenswissing;
  Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Recht op beperking van de verwerking;
  Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Bureau Back-up.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Bureau Back-up, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Bureau Back-up over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
 • Recht van bezwaar;
  De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bureau Back-up staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Bureau Back-up met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website of per e-mail via info@embracethefuture.nl. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Bureau Back-up u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Bureau Back-up zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Wijzigingen Privacy Statement

Bureau Back-up kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

 

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 19 mei 2022.